วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556

ตัวอย่างแผนการสอนวิชาสังคมศึกษาตัวอย่าง
แผนการจัดการเรียนรู้
ชื่อรายวิชา  เศรษฐศาสตร์                     ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1                          
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                 ภาคเรียนที่ 2                                                  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันและครอบครัว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  เรื่องการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันและในครอบครัว
 เวลา  2 ชั่วโมง (2 คาบ)

1. สาระสำคัญ
                เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาว เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1.จุดประสงค์ทั่วไป
2.1.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
2.1.2 นักเรียนสามารถนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
2.2.จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
2.2.1 นักเรียนบอกความสำคัญของการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.2.2 นักเรียนวางแผนการในการใช้จ่ายเพื่อให้ประหยัดค่าใช่จ่ายได้
2.3 จุดประสงค์ปลายทาง
2.3.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
2.4 จุดประสงค์นำทาง
2.4.1 นักเรียนบอกความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงได้
2.4.2 นักเรียนสามรถสรุปเป็นความคิดของตนเองได้
2.4.3.นักเรียนเห็นความสำคัญของการทำบันทึกรายรับรายจ่าย
3. เนื้อหาการเรียนการสอน
 1.ความสำคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.หลักการเศรษฐกิจพอเพียง
3.การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันและครอบครัว  
4.นักเรียนกับการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
4. กิจกรรมการเรียนการสอน
4.1.1 ขั้นนำ  
                ครูบรรยายถึงที่มาหลักการและความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง และชมวีดีทัศน์เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  ครูเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4.1.2 ขั้นสอน
                ครูอธิบาย ความสำคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเศรษฐกิจพอเพียง การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันและครอบครัว  ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดยการทำกิจกรรมที่เตรียมมา เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น และทดลองการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการทำสมุดบันทึกรายรับรายจ่าย
4.1.3 ขั้นสรุป
                ครูอธิบายสรุป ประโยชน์ของการดำเนินชีวิตแบเศรษฐกิจพอเพียง ครูสอบถามนักเรียนเป็นระยะๆเพื่อเป็นการทบทวนความรู้
5. สื่อการเรียนการสอน
- วีดีทัศน์เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เกมรายรับรายจ่ายของฉัน
- เกมสินค้าฟุ่มเฟือย สินค้าจำเป็น

6. การวัดผลและประเมินผล
                สังเกตจากการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น กิจกรรมที่ครูเตรียมมา กิจกรรมทดสอบปากเปล่า  
วัดจากใบงานที่ครูมอบหมายให้ โดยนักเรียนต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยครูได้ออกแบบเกณฑ์การประเมินเพื่อประเมินใบงานของนักเรียน
7. กิจกรรมการเรียนรู้
- กิจกรรมอย่างไหนเรียกว่าฟุ่มเฟือย อย่างไหนเรียกว่าจำเป็น
 - กิจกรรมเป็นรายการรับหรือรายการจ่าย
8.งานที่มอบหมาย 
- ใบงานที่ 1 การทำบันทึกรายรับรายจ่าย
- ใบความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
9.บันทึกหลังจัดการเรียนรู้
9.1. ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9.2 ปัญหาและอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..
9.3. ข้อเสนอแนะ  แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..
9.4 ข้อเสนอแนะ  
………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ………………………………………..
(………………………………………)
ตำแหน่ง…………………………………….
วันที่……….เดือน…………….…….
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น